TUNGVIET SMART EDUCATION- Công ty cung cấp giải pháp Edtech hàng đầu Việt Nam

Người nước ngoài

Tùng Việt Smart education đã và đang tìm kiếm các giải pháp dẫn đầu trong lĩnh vực học tập nơi sự đa dạng văn hoá cùng tồn tại.
Bằng cách nhận thấy các khả năng cao nhu cầu tìm hiểu tiếng Việt và giáo dục tiếng Việt ở nước ngoài, vốn đang mở rộng cùng với làn sóng Việt Nam lan rộng khắp mọi nới trên thế giới, Tùng Việt Smart Education mong muốn lựa chọn hệ thống giáo dục ngôn ngữ mang tinh thần văn hoá  giáo dục Việt trên thị trường toàn cầu với sự thông minh, chịu khó, thích ứng mang tinh thần Việt. .

Tiếng Việt  trở thành ngôn ngữ cho văn hóa Việt Nam và nhiều người trên thế giới. Tùng Việt Smart Education  là một trong những công ty thúc đẩy phong trào lớn để tạo ra một bước nhảy vọt hoà nhập với văn hóa của thế giới.